رفتن به نوشته‌ها

چگونه می توان مجموع همه عناصر موجود در یک آرایه را پیدا کرد

آرایه مجموعه ای از عناصر ذخیره شده در مکان های حافظه مجاور است. این پرکاربردترین ساختار داده در برنامه نویسی است. در این مقاله شما خواهید آموخت که چگونه می توانید با استفاده از C ++ ، Python و JavaScript ، جمع همه عناصر موجود در یک آرایه را پیدا کنید.

اعلام مشکل

شما یک آرایه از اعداد را دریافت می کنید و باید مجموع تمام عناصر آرایه داده شده را محاسبه و چاپ کنید.

مثال 1: اجازه دهید arr = [1, 2, 3, 4, 5]

بنابراین ، جمع تمام عناصر آرایه = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.

بنابراین خروجی 15 است.

مثال 2: اجازه دهید arr = [34, 56, 10, -2, 5, 99]

بنابراین ، جمع تمام عناصر آرایه = 34 + 56 + 10 + (-2) + 5 + 99 = 202.

بنابراین خروجی 202 است.

رویکرد برای یافتن مجموع همه عناصر در یک آرایه

با دنبال کردن روش زیر می توانید مجموع همه عناصر موجود در یک آرایه را پیدا کنید:

  1. شروع یک متغیر میزان برای ذخیره کل عناصر آرایه.

  2. از آرایه عبور کرده و هر عنصر از آرایه را با آن اضافه کنید میزان متغیر.

  3. بالاخره برگرد میزان متغیر.

برنامه C ++ برای یافتن مجموع تمام عناصر در یک آرایه

در زیر برنامه C ++ برای یافتن مجموع تمام عناصر موجود در یک آرایه وجود دارد:

// C++ program to find the sum of elements in an array
#include <iostream>
using namespace std;
// Function to return the sum of elements in an array
int findSum(int arr[], int size)
{
int sum = 0;
for(int i=0; i<size; i++)
{
sum += arr[i];
}
return sum;
}

// Function to print the elements of the array
void printArray(int arr[], int size)
{
for(int i=0; i<size; i++)
{
cout << arr[i] << " ";
}
cout << endl;
}

// Driver code
int main()
{
int arr1[] = {1, 2, 3, 4, 5};
int size1 = sizeof(arr1) / sizeof(arr1[0]);
cout << "Array 1:" << endl;
printArray(arr1, size1);
cout << "Sum of elements of the array: " << findSum(arr1, size1) << endl;
int arr2[] = {34, 56, 10, -2, 5, 99};
int size2 = sizeof(arr2) / sizeof(arr2[0]);
cout << "Array 2:" << endl;
printArray(arr2, size2);
cout << "Sum of elements of the array: " << findSum(arr2, size2) << endl;
int arr3[] = {-1, 50, -56, 43, 53, 356, -324};
int size3 = sizeof(arr3) / sizeof(arr3[0]);
cout << "Array 3:" << endl;
printArray(arr3, size3);
cout << "Sum of elements of the array: " << findSum(arr3, size3) << endl;
return 0;
}

خروج:

Array 1:
1 2 3 4 5
Sum of elements of the array: 15
Array 2:
34 56 10 -2 5 99
Sum of elements of the array: 202
Array 3:
-1 50 -56 43 53 356 -324
Sum of elements of the array: 121

برنامه C ++ که از STL برای یافتن مجموع همه عناصر یک آرایه استفاده می کند

همچنین می توانید از C ++ STL برای یافتن مجموع عناصر موجود در یک آرایه استفاده کنید.

// C++ program using STL to find the sum of elements in an array
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
// Function to print the elements of the array
void printArray(int arr[], int size)
{
for(int i=0; i<size; i++)
{
cout << arr[i] << " ";
}
cout << endl;
}

// Driver code
int main()
{
int arr1[] = {1, 2, 3, 4, 5};
int size1 = sizeof(arr1) / sizeof(arr1[0]);
cout << "Array 1:" << endl;
printArray(arr1, size1);
cout << "Sum of elements of the array: " << accumulate(arr1, arr1 + size1, 0) << endl;
int arr2[] = {34, 56, 10, -2, 5, 99};
int size2 = sizeof(arr2) / sizeof(arr2[0]);
cout << "Array 2:" << endl;
printArray(arr2, size2);
cout << "Sum of elements of the array: " << accumulate(arr2, arr2 + size2, 0) << endl;
int arr3[] = {-1, 50, -56, 43, 53, 356, -324};
int size3 = sizeof(arr3) / sizeof(arr3[0]);
cout << "Array 3:" << endl;
printArray(arr3, size3);
cout << "Sum of elements of the array: " << accumulate(arr3, arr3 + size3, 0) << endl;
return 0;
}

مرتبط: راهنمای مبتدیان برای کتابخانه استاندارد الگو ++ C

خروج:

Array 1:
1 2 3 4 5
Sum of elements of the array: 15
Array 2:
34 56 10 -2 5 99
Sum of elements of the array: 202
Array 3:
-1 50 -56 43 53 356 -324
Sum of elements of the array: 121

برنامه پایتون برای یافتن مجموع همه عناصر در یک آرایه

در زیر برنامه پایتون برای یافتن مجموع همه عناصر موجود در یک آرایه وجود دارد:

# Python program to find the sum of elements in an array
# Function to return the sum of elements in an array
def findSum(arr):
sum = 0
for element in arr:
sum += element
return sum
# Function to print the elements of the array
def printArray(arr):
for i in range(len(arr)):
print(arr[i] , end=' ')
print()
# Driver Code
arr1 = [1, 2, 3, 4, 5]
print("Array 1:")
printArray(arr1)
print("Sum of elements of the array:",findSum(arr1))
arr2 = [34, 56, 10, -2, 5, 99]
print("Array 2:")
printArray(arr2)
print("Sum of elements of the array:",findSum(arr2))
arr3 = [-1, 50, -56, 43, 53, 356, -324]
print("Array 3:")
printArray(arr3)
print("Sum of elements of the array:",findSum(arr3))

خروج:

Array 1:
1 2 3 4 5
Sum of elements of the array: 15
Array 2:
34 56 10 -2 5 99
Sum of elements of the array: 202
Array 3:
-1 50 -56 43 53 356 -324
Sum of elements of the array: 121

مرتبط: ایده های پروژه مبتدی پایتون

یک برنامه پایتون که با استفاده از یک توابع داخلی می تواند جمع همه عناصر یک آرایه را پیدا کند

همچنین می توانید از Python’s استفاده کنید میزان () تابع برای یافتن مجموع تمام عناصر در یک آرایه.

# Python program to find the sum of elements in an array
# Function to print the elements of the array
def printArray(arr):
for i in range(len(arr)):
print(arr[i] , end=' ')
print()
# Driver Code
arr1 = [1, 2, 3, 4, 5]
print("Array 1:")
printArray(arr1)
print("Sum of elements of the array:",sum(arr1))
arr2 = [34, 56, 10, -2, 5, 99]
print("Array 2:")
printArray(arr2)
print("Sum of elements of the array:",sum(arr2))
arr3 = [-1, 50, -56, 43, 53, 356, -324]
print("Array 3:")
printArray(arr3)
print("Sum of elements of the array:",sum(arr3))

خروج:

Array 1:
1 2 3 4 5
Sum of elements of the array: 15
Array 2:
34 56 10 -2 5 99
Sum of elements of the array: 202
Array 3:
-1 50 -56 43 53 356 -324
Sum of elements of the array: 121

برنامه JavaScript برای یافتن مجموع همه عناصر موجود در یک آرایه

در زیر برنامه JavaScript برای یافتن مجموع همه عناصر موجود در یک آرایه وجود دارد:

// JavaScript program to find the sum of elements in an array
// Function to return the sum of elements in an array
function findSum(arr, size)
{
let sum = 0;
for(let i=0; i<size; i++)
{
sum += arr[i];
}
return sum;
}

// Function to print the elements of the array
function printArray(arr, size)
{
for(let i=0; i<size; i++)
{
document.write(arr[i] + " ");
}
document.write("<br>");
}

// Driver code
const arr1 = [1, 2, 3, 4, 5]
size1 = arr1.length;
document.write("Array 1: <br>");
printArray(arr1, size1);
document.write("Sum of elements of the array: " + findSum(arr1, size1) + "<br>");
const arr2 = [34, 56, 10, -2, 5, 99]
size2 = arr2.length;
document.write("Array 2: <br>");
printArray(arr2, size2);
document.write("Sum of elements of the array: " + findSum(arr2, size2) + "<br>");
const arr3 = [-1, 50, -56, 43, 53, 356, -324]
size3 = arr3.length;
document.write("Array 3: <br>");
printArray(arr3, size3);
document.write("Sum of elements of the array: " + findSum(arr3, size3) + "<br>");

خروج:

Array 1:
1 2 3 4 5
Sum of elements of the array: 15
Array 2:
34 56 10 -2 5 99
Sum of elements of the array: 202
Array 3:
-1 50 -56 43 53 356 -324
Sum of elements of the array: 121

مرتبط: نحوه ساخت یک ماشین حساب ساده با استفاده از HTML ، CSS و JavaScript

برنامه جاوا اسکریپت از روش کاهش () برای یافتن مجموع تمام عناصر در یک آرایه استفاده کنید

همچنین می توانید از JavaScript استفاده کنید نزول کردن () روش برای پیدا کردن مجموع تمام عناصر در یک آرایه.

// JavaScript program to find the sum of elements in an array
// Function to print the elements of the array
function printArray(arr, size)
{
for(let i=0; i<size; i++)
{
document.write(arr[i] + " ");
}
document.write("<br>");
}

// Driver code
const arr1 = [1, 2, 3, 4, 5]
size1 = arr1.length;
document.write("Array 1: <br>");
printArray(arr1, size1);
var sum1 = arr1.reduce(function(a, b) { return a + b; }, 0);
document.write("Sum of elements of the array: " + sum1 + "<br>");
const arr2 = [34, 56, 10, -2, 5, 99]
size2 = arr2.length;
document.write("Array 2: <br>");
printArray(arr2, size2);
var sum2 = arr2.reduce(function(a, b) { return a + b; }, 0);
document.write("Sum of elements of the array: " + sum2 + "<br>");
const arr3 = [-1, 50, -56, 43, 53, 356, -324]
size3 = arr3.length;
document.write("Array 3: <br>");
printArray(arr3, size3);
var sum3 = arr3.reduce(function(a, b) { return a + b; }, 0);
document.write("Sum of elements of the array: " + sum3 + "<br>");

خروج:

Array 1:
1 2 3 4 5
Sum of elements of the array: 15
Array 2:
34 56 10 -2 5 99
Sum of elements of the array: 202
Array 3:
-1 50 -56 43 53 356 -324
Sum of elements of the array: 121

آیا می خواهید ++ C را یاد بگیرید؟

C ++ یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی است. شما می توانید از C ++ برای برنامه نویسی اساسی ، توسعه بازی ، توسعه برنامه های مبتنی بر GUI ، توسعه نرم افزار پایگاه داده ، توسعه سیستم عامل و موارد دیگر استفاده کنید.

اگر تازه وارد C ++ هستید یا می خواهید مفاهیم C ++ خود را مرور کنید ، برای شروع بهترین وب سایت ها و دوره ها را بررسی کنید.


ویژگی-برنامه نویسی-cpp-learn
نحوه یادگیری برنامه نویسی ++ C: 6 سایت برای شروع کار

آیا می خواهید C ++ یاد بگیرید؟ در اینجا بهترین وب سایت ها و دوره های آنلاین ++ C برای برنامه نویسان مبتدی و باتجربه وجود دارد.

بعدی را بخوانید


درباره نویسنده

.

منتشر شده در بلاگ

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید